Thursday, 21/11/2019 - 20:33|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ 2 Năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2018 – 2019 của trường THPT Phan Chu Trinh;Căn cứ kế hoạch số 74/KH-SGDĐT, ngày 12 tháng 3 năm 2019 của SGD-ĐT Phú Yên về việc tổ chức Kiểm tra tập trung học kỳ 2 khối lớp 10; 11 năm học 2018-2019;Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra HK 2 cho học sinh toàn trường và thi khảo sát năng lực lớp 12  năm học 2018-2019 như sau:
SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

Số: 37/KH - PCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2019
KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ 2
Năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2018 – 2019 của trường THPT Phan Chu Trinh;
Căn cứ kế hoạch số 74/KH-SGDĐT, ngày 12 tháng 3 năm 2019 của SGD-ĐT Phú Yên về việc tổ chức Kiểm tra tập trung học kỳ 2 khối lớp 10; 11 năm học 2018-2019;
Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra HK 2 cho học sinh toàn trường và thi khảo sát năng lực lớp 12  năm học 2018-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Thực hiện chủ trương đổi mới kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh và chủ trương về quản lý điểm các bài kiểm tra định kỳ.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1) Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ 2.
            Trường tổ chức kiểm tra tập trung:
* Khối lớp 10:     05 môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Hoá học, Sinh học và  Toán
* Khối lớp 11:     06 môn Toán, Vật lí, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, và Tiếng Anh.
* Khối lớp 12:     03 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
1.1 Giới hạn chương trình:
      - Sử dụng đề kiểm tra chung của Sở giáo dục đối với các môn Toán, Vật lí, Lịch sử, Địa lý, lớp11; Ngữ văn, Tiếng Anh, Hoá học, Sinh học lớp 10.
      - Nội dung đề kiểm tra thuộc chương trình HK2, tính đến thời điểm kiểm tra (hết tuần thứ 33)
1.2. Thời gian ôn tập kiểm tra:
- Tuần 33 và 34 (từ ngày 02/5/2019 đến ngày 08/5/2019) sẽ thực hiện nội dung ôn tập và kiểm tra. Giáo viên dạy có thể đảo tiết để ôn tập cho phù hợp với lịch thi. Đối với các môn có số tiết ôn tập nhiều hơn số tiết dạy/tuần có thể tổ chức ôn tập sớm hơn, nhằm đảm bảo thực hiện đủ số tiết ôn tập trước khi kiểm tra.
- Tổ trưởng CM căn cứ lịch kiểm tra tập trung để chỉ đạo dạy bù và ôn tập.
1.3. Đề cương ôn tập: Các tổ chuyên môn họp Tổ thống nhất chung đề cương. Đề cương phải cụ thể và có tính định hướng ôn tập cho học sinh.
1.4. Hình thức đề kiểm tra:
Khối lớp 10: Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, các môn Tiếng Anh, Hoá học, Sinh học kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, môn Toán kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.
Khối lớp 11: Các môn Toán, Vật lí, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận.
Khối lớp 12: Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận; các môn Toán, Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.
- Các môn còn lại do Tổ chuyên môn thống nhất đề cương và hình thức ra đề kiểm tra như học kỳ 1.
1.5. Phân công ra đề kiểm tra
      - Đối với các môn sử dụng đề kiểm tra chung của SGD, Tổ chuyên môn phân công giáo viên ra 01 đề kiểm tra đề xuất; đề kiểm tra phải đảm bảo đúng cấu trúc, ma trận theo hướng dẫn của Sở; chuẩn xác nội dung, kiến thức, bảo mật theo đúng quy định; đề này có thể được sử dụng làm đề kiểm tra tập trung chung cho các trường. Do vậy, đề phải đảm bảo chính xác và bảo mật, mọi sai sót các Tổ chuyên môn phải chịu trách nhiệm. Đề kiểm tra đề xuất phải có chữ ký của người ra đề, người phản biện và duyệt của Lãnh đạo trường (01 bản giấy/đề, hướng dẫn chấm, đáp án chi tiết và 01 bản gửi trên email chithong5@gmail.com để ghi vào đĩa CD) gửi cho Bộ phận chuyên môn nhà trường trước ngày 17/4/2019)
    * Lưu ý: Môn Ngữ văn kiểm tra tự luận, môn Hoá học 60% TN và 40% TL, các môn còn lại 70% TN và 30% TL. 
      - Tổ chuyên môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thống nhất đề cương ôn tập và phân công giáo viên ra đề kiểm tra tập trung đối với các khối lớp không sử dụng đề kiểm tra chung của SGD.
1.6. Lịch kiểm tra HK2:
Tổ chức kiểm tra tập trung trong 02 ngày 09 và 10/5/2019.
Ngày
kiểm tra
Buổi Khối lớp Môn Hình thức
kiểm tra
Thời gian làm bài Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
 làm bài
Giờ
thu bài
09/5/2019
(Thứ năm)
Sáng 10 Ngữ văn Tự luận 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00
Hóa học Trắc nghiệm kết hợp với tự luận 45 phút 9 giờ 40 9 giờ 45 10 giờ 30
12
 
Ngữ văn Tự luận 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00
Chiều  
11
Toán Trắc nghiệm kết hợp với tự luận 90 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 15 giờ 00
Lịch sử Trắc nghiệm kết hợp với tự luận 45 phút 15 giờ 40 15 giờ 45 16 giờ 30
Tiếng Anh Trắc nghiệm kết hợp với tự luận 45 phút 16 giờ 40 16 giờ 45 17 giờ 30
10/5/2019
(Thứ sáu)
Sáng 10 Tiếng Anh Trắc nghiệm kết hợp với tự luận 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
Sinh  học Trắc nghiệm kết hợp với tự luận 45 phút 8 giờ 55 9 giờ 00 9 giờ 45
Toán Trắc nghiệm 90 phút 9 giờ 55 10 giờ 00 11 giờ 30
12 Tiếng Anh Trắc nghiệm 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
Toán Trắc nghiệm 90 phút 8 giờ 55 9 giờ 00 10 giờ 30
Chiều 11 Vật lí Trắc nghiệm kết hợp với tự luận 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 15
Địa lý Trắc nghiệm kết hợp với tự luận 45 phút 14 giờ 55 15 giờ 00 15 giờ 45
Ngữ văn Tự luận 90 phút 15 giờ 55 16 giờ 00 17 giờ 30
 
Lưu ý:
- Học sinh làm bài thi trên giấy do nhà trường phát, giấy nháp HS tự chuẩn bị.
            - Danh sách học sinh xếp theo vần a,b,c. Số phòng thi (sẽ có thông báo sau).
            - Đối với các môn thi do Tổ chuyên môn ra đề: Tổ trưởng chịu trách nhiệm bảo mật, kiểm tra nội dung, phô tô đủ số lượng đề, đến ngày kiểm tra, đem đề đến phòng Hội trường, cùng BGH phát đề cho giáo viên coi kiểm tra theo lịch.
Đối với các môn không tổ chức thi tập trung, giáo viên tiến hành ôn tập theo số tiết quy định trong PPCT, tự ra đề theo cấu trúc và ma trận đề đã dược thống nhất chung của tổ chuyên môn và tổ chức kiểm tra tại lớp trong tuần 33 và 34 (từ ngày 29/4 đến ngày 08/5/2019).
2). Tổ chức chấm thi   Chấm tập trung các môn kiểm tra chung đề của SGD.
      - Thời gian chấm: Sẽ có thông báo sau.      
3). Lịch thi nghề phổ thông dành cho học sinh khối 11.
- Từ ngày 21/4/2019 đến ngày 24/4/2019:  theo lịch thi của SGD.
 
III. THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC LỚP 12.
Thời gian: Chiều thứ bảy ( 27/4/2019) và ngày chủ nhật  (28/4/2019)
 
Ngày Buổi Bài thi/
Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp
Thời gian
làm bài
Giờ
phát
đề
Giờ bắt đầu
 làm bài
Giờ
thu
bài
 
Thứ bảy
27/4/2019
CHIỀU Ngữ văn 120 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 16 giờ 30
Chủ nhật
28/4/2019
 
SÁNG
 
Toán 90 phút  07 giờ 30 07 giờ 40 9 giờ 10
Tiếng Anh 60 phút   09 giờ 20 09 giờ 30 10 giờ 30
CHIỀU Bài thi KHTN Vật lí 50 phút   13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 20
Hóa học 50 phút 14 giờ 35 14 giờ 40 15 giờ 30
Sinh học 50 phút 15 giờ 45 15 giờ 50 16 giờ 40
Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 20
Địa lí 50 phút 14 giờ 35 14 giờ 40 15 giờ 30
GDCD 50 phút 15 giờ 45 15 giờ 50 16 giờ 40
 
IV. THỜI GIAN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH.
       1) Khối 12:
- Ngày 13/5: GVBM hoàn thành điểm trên SMAS; GVCN hoàn thành việc xếp loại hạnh kiểm học sinh tại lớp.
- Ngày  16/5 (thứ năm): Lúc 15giờ 40, họp xét hạnh kiểm học sinh tại Phòng 22.         
- Ngày 13 đến 18/05: GVBM vào điểm và ký học bạ tại phòng HĐ, vào điểm ở sổ điểm chính.    
- Ngày 17/5: GVCN hoàn thành đầy đủ các thông tin trên SMAS để báo cáo SGD
- Ngày 20/5 đến ngày 23/5: GVCN hoàn thành học bạ HS và sổ điểm chính.
- Ngày 24 đến hết buổi sáng ngày 25/5: BGH ký học bạ HS.
- Ngày 25/5: Kiểm tra Hồ sơ thi của học sinh (lần cuối), lúc 14 giờ tại P.22
   
  2) Khối 10 và 11:
- Ngày 15/5: GVBM hoàn thành điểm trên SMAS; GVCN hoàn thành việc xếp loại hạnh kiểm học sinh tại lớp.
- Ngày  16/5 (thứ năm): Lúc 15giờ 40’, họp xét hạnh kiểm học sinh tại Phòng 22.         
- Ngày 17/5: GVCN hoàn thành đầy đủ các thông tin trên SMAS để báo cáo SGD
- Ngày 13/5 đến 25/5: GVBM vào điểm và ký học bạ tại phòng HĐ, vào điểm ở sổ điểm chính.   
- Ngày 25/5 đến ngày 27/5: GVCN hoàn thành học bạ HS và sổ điểm chính.
- Ngày 27/5: GVCN hoàn thành đầy đủ các thông tin trên SMAS (lập danh sách học sinh đăng ký thi lại trên SMAS), hoàn thành sổ điểm chính và học bạ HS.
- Ngày kết thúc học kỳ 2: 29/5/2019.
- Ngày 29/5: Tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho HS khối 12 (Từ 17h30 đến 19h30)
- Ngày 30/5: Bế giảng năm học.
- Tổ chức cho HS khối 10 và 11 thi lại: (Có kế hoạch riêng, dự kiến đầu tháng 06/2019)
- Tổ chức ôn thi THPT quốc gia cho HS khối 12 (đợt 2): Từ ngày 01/6 đến ngày 21/6.
       3) Tổ trưởng chuyên môn:
      - Hoàn thành kiểm tra nội bộ trường học, hoàn thành dữ liệu phân công chuyên môn của giáo viên trên phần mềm PCCM. Tổng hợp thừa giờ của giáo viên trong Tổ (nếu có), hạn cuối là ngày 18/5/2019.
      - Các Tổ tự lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn của tổ mình.
      - Ngày 23/5: các Tổ họp xét thi đua sau tiết 3, chiều thứ năm.
      - Ngày 28/5: Lúc 14h, họp xét thi đua toàn trường tại phòng họp.
         Tổ trưởng gửi lại BGH bảng tổng hợp giờ lao động cả năm học của giáo viên, bảng tổng kết năm học của Tổ, biên bản kiểm tra Hồ sơ chuyên môn, ma trận và đáp án đề kiểm tra HK2 (trừ các môn kiểm tra chung đề của SGD) trước ngày 30/5/2019.
          Trên đây là kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018-2019, nếu có thay đổi BGH sẽ có thông báo sau.
 
Nơi nhận:                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG
- BGH.                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- CĐ, ĐTN                                                                               (Đã ký và đóng dấu)
- Tổ trưởng CM                                                                       
- Lưu Văn thư       
- Website trường                                                                     Phan Văn Tùng
Tác giả: PCT
Nguồn: phanchutrinhphuyen.edu.vn
Bài tin liên quan