Hội phụ huynh học sinh hay Ban đại diện cha mẹ học sinh là một hội, ban, tập hợp một nhóm thành viên của những bậc cha mẹ có con em đang theo học tại các trường học ở bậc Tiểu học, Trung học, phổ thông. Hội phụ huynh học sinh trong các nhà trường phổ thông được lập ra với mục đích là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh học sinh để giải quyết các vấn đề ngoài quyền hạn của nhà trường.

     Ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Điều 96 Luật Giáo dục quy định: "Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban phụ huynh) được tổ chức trong mỗi năm học ở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục". Hội phụ huynh được thành lập thông qua việc nhà trường phải tổ chức đại hội hội phụ huynh, bầu đại diện một cách công khai và dân chủ, sau đó đại diện được bầu mới hoạt động, triển khai các chính sách.

      Hoạt động của Hội phụ huynh thông qua việc họp phụ huynh, các dịp hội họp, khai trường, tổng kết, bế giảng... thông qua Hội phụ huynh, hình thành nên cầu nối giữa nhà trường và gia đình, học sinh, các bậc cha mẹ có thể nắm rõ tình hình học tập, tình trạng của con em bên cạnh việc theo dõi sổ báo bài.

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA, MẸ HỌC SINH

 NĂM HỌC 2020-2021

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thế Mỹ

Hòa Hội, Xuân Cảnh

Trưởng Ban

 

2

Trần Huỳnh Hạnh

Bình Thạnh, Xuân Bình

P.Trưởng Ban

 

3

Lê Văn Chánh

Chánh Lộc, Xuân Lộc

Thủ quỹ

 

4

Trần Đức Hạnh

Tuyết Diêm, Xuân Bình

Ủy viên

 

5

Nguyễn Văn Hiến

Thôn 2, Xuân Hải

Ủy viên

 

6

Nguyễn Thị Hà

Thôn 5, Xuân Hải

Ủy viên

 

7

Ngụy Thị Thanh

Diêm Trường, Xuân Bình

Ủy viên

 

8

Võ Xuân Quang

Thạch Khê, Xuân Lộc

Ủy viên

 

9

Trần Thị Hiền

Thôn 3, Xuân Hải

Ủy viên

 

 

Danh sách gồm: 09 người                                  Xuân Bình, ngày 18  tháng 10 năm 2020

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG